Herzliya Apartment | Orly Gonen

Herzliya Apartment | Orly Gonen

Styling by Orly Gonen

Photography by Einat Dekel